[1]
پورصادقیح., رضویس.م., Poursadeghi, H. و Razavi, S.M. 2010. گزارش یک مورد نادر شوانومای دهانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 4 (مارس 2010), 241-245.