[1]
نگین رضویN.R., منیره نیلیM.N., مسعود فیض‌بخشM.F., بهادر افروزB.A. و سینا جمشیدیS.J. 2022. انحنای اسپی در دندان‌های دائمی افراد دارای مال‌اکلوژن‌های کلاس I، ‌II و III و ارتباط آن با اورجت و اوربایت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 89-97. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10076.