[1]
محمدعلی مقدمM.A.M., مهسا فرامرزیM.F. و عاطفه یوسفی جوردهیA.Y.J. 2021. مقایسه‌ی میزان ریزنشت لبه‌ای در ترمیم‌های کلاس II رزین کامپوزیت در دو روش Open Sandwich و Snowplow. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2021), 393-404. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8652.