[1]
مسیح مجلسیM.M., هاجر عطارزادهH.A., آرش قدوسیA.G. و لیلا نجف‌زادهL.N. 2021. بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 198-205. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6884.