[1]
زهرا گلستان‌نژادZ.G., فائزه خزیمهF.K., نوید مجتهدیN.M., فاطمه عباسیF.A. و زهرا سیدمعلمیZ.S. 2021. مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 216-224. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6886.