[1]
نگین کریمیN.K., بهنام خرمیB.K., رضا نژادنصرالهR.N. و یامین حقانیY.H. 2021. تأثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 183-190. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6880.