[1]
علی حافظ قرآنA.H.Q., رودابه کودریانR.K., وحید حسن‌زادهV.H. و الناز عمرانی‌رادE.O.R. 2022. ارتباط بین پروتروژن اسکلتی و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار قدامی در تصاویر Computed Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 1-9. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10066.