[1]
مهوش حسنیM.H., نسیم رضویN.R. و مطهره ظریفیM.Z. 2021. ویژگی‌های رادیولوسنسی مجاور اپیکال به عنوان عامل خطر آسیب به عصب آلوئولار تحتانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2021), 343-350. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8638.