[1]
قهنویهح., رسولی آزادم., باب الحوائجیف. و حریرین. 2021. شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (سپتامبر 2021).