[1]
فاطمه یاریF.Y., مهدی رفیعیM.R., آرش گلستانهA.G. و ایلناز احرامیE.E. 2022. مقایسه‌ی حداکثر نیروی بایت دندانی در بیماران اسکلتال کلاس III قبل و بعد از انجام جراحی ارتوگناتیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 18-24. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10068.