[1]
فرزانه آقاخانیF.A., امیرمنصور شیرانیA.M.S. و نیما امینیN.A. 2022. بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عودکننده‌ی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 10-17. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10067.