[1]
محمدصادق شيراني‌زادهM.S.S., آزاده ترك‌زادهA.T., افشين يادگاري نائينيA.Y.N. و Seyed Sasan Arianezhadس.س.آ.ن. 2022. ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 79-88. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10075.