[1]
فروز کشانیF.K., نکیسا ترابی‌نیاN.T. و ندا دیناروندN.D. 2022. دانش و عملکرد دانشجويان و دندان‌پزشكان عمومي اصفهان درباره‌ی داروهاي تجویزی در دندان‌پزشكي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 42-49. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10071.