[1]
عرفان اصغرزادهE.A., مریم زارع جهرمیM.Z.J., امین مرتهبA.M. و رومینا حاجی پورR.H. 2022. بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (سپتامبر 2022). DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1945.