[1]
عبدالرحیم داوریA.D. و فرزاد ضیائیF.Z. 2022. کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 107-112. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10078.