[1]
بیرنگر., شاه ابوییم., ریسمانچیانم., باقریه., رسایین., باطنیا., پورمرادیب., Birang, R., Shah abouei, M., Rismanchian, M., Bagheri, H., Rasyi, N., Bateni, E. و Poormoradi, B. 2011. بررسی مقایسه‌ای سمیّت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 6, 5 (مارس 2011). DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v6i5.287.