[1]
کوزه کنانیم., بهمنیم., Kuzekanani, M. و Bahmani, M. 2011. فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 1 (آوریل 2011), 53-58.