[1]
پاکپور حاجی آقاا., نوروزیس., یکانی نژادم.س., منصوریآ., چای بخشس., Pakpour Haji Agha, A., Nourozi, S., Yekaninejad, M.S., Mansouri, A. و Chaibakhsh, S. 2012. بررسی تأثیر چارچوب‌بندی پیام بر رفتار‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان شهر قزوین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (نوامبر 2012), 512-521.