[1]
کاویانیآ., قاری زادهد.ن., شینی پورب., Gharizadeh, N., Kaviani, A. و Sheini Pour, B. 2012. بررسی مقایسه ای اثر روشهای مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیر مستقیم در محیط آزمایشگاه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (دسامبر 2012), 522-529.