[1]
مقدسا. و Moghaddas, O. 2012. درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 480-490.