[1]
رئیسیانش., غلیانیپ., بابادیف., Reiesian, S., Ghalyani, P. و Babadi, F. 2012. بررسی بافت‌شناسی اثر تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکورتیزون بر التهاب مفصل گیجگاهی- فکی در موش آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (نوامبر 2012), 552-559.