[1]
گل پرورم., زارع جهرمیم., کرباسی خیرم., Golparvar, M., Zarea Jahromi, M. و Karbasi Khayer, M. 2012. بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (نوامبر 2012), 540-551.