[1]
وحدتم., آل هوزع., نوری بیاتش., Vahdat, M., Allehovvaz, A. و Noori Bayat, S. 2012. تهیه پروتز کامل بالا در بیمار میکروستومیا: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (نوامبر 2012), 587-592.