[1]
صادقیانس., شیروانیا., فخارین., Sadeghian, S., Shirvani, A. و Fakhari, N. 2012. تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال‌اکلوژن اسکلتی Cl II. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (دسامبر 2012), 503-511.