[1]
امین زادهآ., متقیا., محمدیا., Aminzadeh, A., Motaghi, A. و Mohammadi, E. 2012. بررسی فراوانی بدخیمی‌های حفره دهان و بافت‌های اطراف در یک مرکز درماني شهر اصفهان در يك دوره پنج ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (دسامبر 2012), 560-566.