[1]
مهدیزادهم., ساوره., Mehdizadeh, M. و Savar, H. 2013. بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی‌های پروگزیمالی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 7 (ژانویه 2013), 629-636.