[1]
احمدی نیاا.ر., مقاره عابدا., ایزدیم., Ahmadinia, A., Moghareabed, A. و Izadi, M. 2013. گزارش یک مورد نادر سندرم پاپیلون لفور. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 1 (مارس 2013), 107-113.