[1]
حكمتيانا., جلاليا., Hekmatian, E. و Jalali, E. 2013. بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 1 (مارس 2013), 50-59.