[1]
صحرانشین سامانیم., صمیمیپ., مظاهریح., Sahraneshin- Samani, M., Samimi, P. و Mazaheri, H. 2013. مروری بر ادهزیوها و سمان‌های مورد استفاده در رستوریشن‌های تمام سرامیکی و پست‌های همرنگ دندان: مقاله بازآموزی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 1 (مارس 2013), 81-106.