[1]
Noorossana, R., Rezaeian, S., Saghaei, A., نورالسناءر., رضاييانس. و سقاییع. 2014. بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مطب‌های دندان‌پزشکی و شناسایی فرصت‌های بهبود در شهر فسا در سال 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 10, 3 (آوریل 2014), 251-261.