[1]
فیض بخشم., زارع جهرمیم., جهانبخشیم., طهماسبیش., Feizbakhsh, M., Zare Jahromi, M., Jahanbakhshi, M.R. و Tahmasebi, S. 2015. میزان تغییرات حرارت اتاقک پالپ به دنبال حذف بقایای مواد چسباننده براکت‌های ارتودنسی با استفاده از توربین در شرایط خشک و مرطوب. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 2 (فوریه 2015), 127-133.