[1]
مکی نژادس.ع., کاویانیر., رخشانو., خبیرف., Mackinejad, S.A., Kaviani, R., Rakhshan, V. و Khabir, F. 2015. بررسی نقطه برش افتراقی ابعاد مزیودیستال و باکولینگوال دندان‌های دایمی در تشخیص و تعیین جنسیت افراد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 2 (فوریه 2015), 153-162.