[1]
حکمتیانا., شکرگزارع., ملکیو., Hekmatian, E., Shokrgozar, A. و Maleki, V. 2015. فراوانی پالپ استون در نگاره رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 2 (فوریه 2015), 163-169.