[1]
احمدین., فرهادش.ز., تیموریف., حقایقین., رفیعیا., قائد رحمتیف., برکتینم., Ahmadi, N., Farhad, S.Z., Teymouri, F., Haghayegh, N., Rafiei, E., Ghaedrahmati, F. و Barekatain, M. 2015. ارتباط پوسيدگي‌هاي دندان های شیری و دائمی با دود سيگار محيطي در کودکان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 3 (مارس 2015), 216-222.