طاهره سهرابیTahereh Sohrabi, مریم‌السادات هاشمی‌پورMaryam Sadat Hashemipour, و راضیه صادقیRazieh Sadeghi. 2019. “بررسی ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي کرمان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, فوریه, 1-8. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1348.