فرشاد باجغلیFarshad Bajoghli, فلاح تفتیAbbas Fallah, و شهرزاد سیروسShahrzad Sirous. 2019. “بررسی اثر مواد پر کننده‌ی حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت و سمان و گیر روکش‌های متکی بر ایمپلنت‌های سمان شونده”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, مارس, 26-36. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1383.