نادر کلباسی غرویNader Kalbasi Gharavi, نوشین افشار مقدمNooshin Afshar Moghadam, حسین دهقان دهنویHossein Dehghan Dehnavi, اسماعیل دادگرEsmaeel Dadgar, و علی رضوی روحانیAli Razavi Roohani. 2019. “ارتباط بروز پروتئین E-Cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 273-82. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1432.