فریماه سرداریFarimah Sardari, مهراد رفیعیMehrad Rafiei, و فرزین نیکوپور دیلمیFarzin Nikoopourdeylami. 2019. “مقایسه‌ی اثر ضدعفونی‌کنندگی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، Deconex و Surfosept بر قالب‌های آلژیناتی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, مارس, 66-74. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1493.