رامین مشرفRamin Mosharaf, احسان قاسمیEhsan Ghasemi, و فرزاد شاهرخ‌زادهFarzad Shahrokhzadeh. 2019. “بررسی استحکام خمشی و ثبات رنگ دو نوع آکریل تزریقی و آکریل گرماپخت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, مارس, 46-53. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1514.