احمد متقیAhmad Motaghi, و سمیه بهرامیSomayeh Bahrami. 2019. “بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 227-36. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1527.