سعید صادقیانSaied Sadeghian, فرناز تاجمیرریاحیFarnaz Tajmir Riahi, و میترا رضاییMitra Rezaei. 2019. “بررسی ارتباط سن بیولوژیکی استخراج شده از مراحل تکامل دندان ها و مهره های گردنی در بیماران 9 تا 14 ساله ی مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان وکلینیک های ویژه ی دانشگاه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می, 209-17. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1573.