شاه ابوییمحمد, حکمتیاناحسان, ادیب رادمهدی, بهادر قبادیایوب, Mohamad Shah Abouei, Ehsan Hekmatian E, Mahdi Adibrad, و Ayoob Bahador Ghobadi. 2010. “بررسی دقت تکنیک‌های رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در ارزیابی تحلیل استخوان در قدام فک پایین با استفاده از Grid Sheet”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (3), 127-33. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v5i3.163.