خادمپروین, جباری فرابراهیم, معروفیوحید, فیضآزاده, Parvin Khadem, Ebrahim Jabbarifar, Vahid Maroofi, و Azadeh Feiz. 2010. “رابطه بی‌دندانی و استفاده از دندان مصنوعی با کیفیت زندگی در جمعیت سالخورده‌ی شهر اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (3), 148-55. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/166.