پرویز دیهیمیParviz Deyhimi, لاله ملکیLaleh Maleki, و مهدی عکاف‌زادهMahdi Akafzadeh. 2020. “فراوانی ضایعات واکنشی غدد بزاقی در نمونه‌های ثبت شده در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و الزهرا و دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی ده ساله (1386-1395)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, مارس, 153-61. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1664.