خليفه سلطانيفخري السادات, کامکارمنوچهر, Fakhri sadat Khalife Soltani, و Manouchehr Kamkar. 2010. “تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (3), 156-62. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/167.