اعظم حکمتAzam Hekmat, سید مصطفی موسوی‌نسبSeyed Mostafa Mousavinasab, و پروین میرزاکوچکیParvin Mirzakochaki. 2020. “بررسی آزمایشگاهی جذب آب، انحلال، انبساط و سختی ناشی از جذب آب در سمان‌های رزینی و گلاس آینومری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, مارس, 162-74. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1672.