فیروزه نیلچیانFirozeh Nilchian, احمدرضا محمد صالحیAhmadreza Mohamadsalehi, و علی اخوانAli Akhavan. 2022. “ارزیابی دوره‌ی آموزشی مهارت بالینی ارتباطی دانشجویان ورودی 1393 دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آوریل, 70-78. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10074.