نجاتی دانشفرحناز, پوشنگ باقریکامران, شاه طوسیمجتبی, طلاییمحسن, صوابیامید, Farahnaz Nejatidanesh, Kamran Poushang Bagheri, Mojtaba Shahtousi, Mohsen Talaei, و Omid Savabi. 2010. “بررسی ضدعفونی ماده قالب‌گیری پلی‌ اتر با محلول پراکسید هیدروژن حاوی نقره”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (4), 181-89. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/170.