مهدی محمدیMehdi Mohammadi, نینا رهشناسNina Rahshenas, مهدی پور نقدیMehdi Pournaghdi, امیرحسین طغرلیانAmir Hossein Toghrolian, و فرشته جهانیانFereshteh Jahanian. 2020. “بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق در دانشجویان دندان‌پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, سپتامبر, 278-83. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1713.