فردین اسفندنیاFardin Esfandnia, آرش گلستانهArash Gholestaneh, امیرمنصور شیرانیAmir Mansour Shirani, و محمدحسین شفازندMohammad Hossein Shafazand. 2021. “بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی شهر اصفهان درباره‌ی تدابیر دندان‌پزشکی قبل، حین و بعد از شیمی‌درمانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژانویه, 353-64. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1721.